תנאי השימוש באתר

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), מהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
האמור בתנאי השימוש ובכל האתר בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי: תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת אינטרנטיק (להלן "המפעילה"), המפעילה את אתר לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר.

מפעילת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.

המפעילה אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי המשתמשים.
מפעילת האתר אינה אחראית לתגובות שיעוררו מידע והודעות כאמור.

הגבלת אחריות:
האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות מפעילת האתר כמות שהם .

מפעילת האתר אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם המוצעים באתר בין אם על ידי מפעילת האתר, בין אם על ידי המשתמש ובין אם על ידי כל צד שלישי שהוא.

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.
זכויות יוצרים: כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של המפעילה.
אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר.

שינוי תנאי השימוש: מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.
המפעילה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.

נגישות
Open chat
1
שלום, במה נוכל לעזור?
(לא פעיל בשבת וחג)